6

بازتاب ها

کنت سمپلز می نویسد که چگونه حقایق اعتقادی بزرگ ایمان (تثلیث، تجسم، کفاره، خلقت ex nihilo، نجات از طریق فیض، و غیره) منحصراً با عقل سازگار است.