اکتشافات علمی و خدا : منظومه شمسی، بخش دوم

در بخش اول این مجموعه، من در مورد اینکه چگونه شواهد علم نشان می دهند که جهان آغازی داشته است و اینکه چنین تصوری با انتظا رات خدابا وری نسبت به طبیعت گرایی افراطی به بهترین وجه مطا بقت دارد، اشاره کردم. با این حا ل کشف آشکار آن آغاز، دانشمندان سکولا ر را کاملا شگفت زده کرد. در این مقا له به طور خلاصه اشاره خواهم کرد که انتظارات دانشمندان سکولار در مورد منظومه شمسی ما چه بود است و علم چه چیزی را آشوکار کرده است. نتایج همچنین نشان خواهد داد که کدام جهانبینی از بین طبیعت گرایی یا خداباوری ترجیح داده می شود.1

منظومه شمسی ما

وقتی نوبت به بخش ما از کهکشان رسید، اجماع دانشمندان غیرمذهبی ربع قرن پیش این بود که منظومه شمسی از نوع باغ-گونه است. تصور این بود که منظومه شمسی ما هیچ تفاوتی با سایر منظومه ها در سراسر کهکشان ما یا حتی در سراسر جهان گسترده ندارد. دانشمندان خورشید، زمین و ماه در منظومه ما را به هیچ وجه غیر معمول یا خاص نمی دانستند. این مفهوم گسترده تری از اصل کوپرنیک بود (این ایده که زمین در موقعیت فیزیکی ممتاز یا خاصی در جهان قرار ندارد)

با این حا ل، این انتظا ر اولیه نادرست است. اکنون اخترفیزیکدانان می دانند که منظومه شمسی ما تنظیمات بسیار دقیقی را نشان میدهد که امکان ظهور حیات هوشمند و پیچیده را فراهم کرده است. به طور خاص، رابطه خورشید، زمین و ماه یک منطقه قابل سکونت نادر، اگر نه منحصر به فرد، برای رشد حیات در سیاره زمین فراهم میکنند. به نظر می رسد که این شرایط “درست” استقرار اجسام در قسمت ما از کهکشان با آنچه دانشمندان در مورد سیستمهای دیگر میدانند ب همتا است. در واقع، تعداد وترکیبی نفیس ازعوامل (حداقل 150 عامل) که نیاز به تنظیمی دقیق برای اجازه دادن به پیدایش زندگی دارند، از طریق ابزارهای کاملا طبیعی بسیار غیرممکن به نظر می آیند و شهود طراحی کیهانی در این موارد کاملا اثبات شده است. 2

در حالی که دانشمندانی که از یک جهان بینی کاملاً طبیعت گرایانه استقبال می کنند، انتظار داشتند که منظومه شمسی عادی باشد، در عوض آنها یک منظومه به ظاهر منحصر به فرد را کشف کردند. همراه با جهان بینی به طور کلی، منظومه شمسی تمام پارامترها، ویژگی ها و متوای دقیق ترسیم شده را نشان می دهد تا امکان ظهور و شکوفایی حیات هوشمند را فراهم کند. این کشف برخی از اعضای جامعه علمی را به این نتیجه رساند که طراحی الهی گیتی به طور شهودی، بسیار بدیهی به نظر می رسد.

این تنظیم دقیق خارق العاده با جهانبینی خداباورانه کاملا همخوانی دارد، اما از منظر الحادی و طبیعتگرایانه بیجا و غیرمنتظره به نظر میرسد.3 حال اگر خداباوری درست باشد، منظومه شمسی ما چگونه به نظر خواهد رسید؟ بدیهی است که خیلی شبیه به چیزی که همین الان هست به نظر میرسد.

در بخش سوم، برخی از ویژگیهای زمین و آنچه دانشمندان در مورد آن پیشبینی و کشف کرده اند، را مطرح خواهم کرد.

بازتاب ها: نوبت شماست

برای مسیحیان، زندگی در دنیایی کاملا دقیق و منظم که به زندگی انسان اجازه شکوفایی می دهد به چه چیزی استناد میکند؟ از بازتاب ها در وردپرس دیدن کنید و پاسخ و نظرات خود را بنویسید.

پینوشت
  1. For a discussion of naturalism and theism as worldviews, see Kenneth Richard Samples, A World of Difference: Putting Christian Truth-Claims to the Worldview Test (Grand Rapids, MI: Baker, 2012), chapters 12 and 16 respectively.
  2. For more on the fine-tuning of the universe and the solar system, see Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, 4th ed. (Covina, CA: RTB Press, 2018), 243–66.
  3. For more on the argument for God from fine-tuning, see Kenneth Richard Samples, 7 Truths That Changed the World (Grand Rapids, MI: Baker, 2012), 113–15.