6

دلیل جدید امروز برای باور

هیو راس در وبلاگ خود عشق خود به علم را با میل خود به ایمان آوردن مردم به مسیح در هم آمیخت و شواهد و دلایل جدیدی از علم برای ایمان به خدای کتاب مقدس ارائه می دهد.