6

طراحی سلول

فاضله رعنا به بررسی تحولات بیوشیمی و علوم زیستی می پردازد که شواهدی دال بر وجود خدا و قابل اعتماد بودن کتاب مقدس کشف می کند.