بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی

• سلولهای بنیادی،
• زندگی مصنوعی،
• زیست شناسی مصنوعی،
و بیشتر.