خاستگاه انسان و انسان شناسی

خاستگاه انسان و انسان شناسی

• ریشه های انسانی،
• تصویر خدا،
• نئاندرتال ها،
و بیشتر.