خاستگاه حیات و اختر زیست شناسی

خاستگاه حیات و اختر زیست شناسی

• پان اسپرمی،
• منشأ زندگی،
• اکستروموفیل ها،
و بیشتر.