سیر تکاملی

سیر تکاملی

• تکامل کلان در مقابل. تکامل خرد،
• رویدادهای گونه،
• چالش های تکامل،
و بیشتر.