فسیل و دیرینه شناسی

فسیل و دیرینه شناسی

• سوابق فسیلی،
• دایناسورها،
• تاریخ زندگی،
و بیشتر.