هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

• فراگیری ماشین،
• درک زبان طبیعی،
و بیشتر.