Default default post thumbnail

پنج مورد از بهترین شواهد علمی برای خدای کتاب مقدس

ما معمولا وقتی با مردم ملاقات میکنیم و با آنها صحبت میکنیم، از ما توضیحاتی در مورد بهترین شواهد علمی در مورد وجود و چگونگی خدا میخواهند. بسته به خصوصیات، دیدگاه اشخاص نسبت به این موضوع متفاوت است. با این حال، در تاریخ بیش از 30 سالهی موسسهی “دلایلی برای باور” (Reasons to Believe) ، یک یا چند مورد از پنج مورد زیر برای متقاعد کردن غیر خداباوران عصر حاضر، در مورد این موضوع که خدای کتاب مقدس واقعاً وجود دارد مؤثرتر بوده است:

  1. منشا فضا، زمان، ماده و انرژی
  2. منشا زندگی
  3. استثناگرایی انسانی
  4. نظم دقیق جهان، زمین و حیات زمین برای تحقق رستگاری میلیاردها انسان
  5. قدرت پیش‌بینی باب 1 پیدایش برای تحقق و زمانبندی دقیق رویدادهای کلیدی در تاریخ زمین که منجر به پیدایش و حیات انسان شده است.

منبع عکس: تیم علمی ناسا/WMAP

سرمنشاء جهان: تمام مشاهدات ما از وضعیت حال و گذشتهی جهان با یک رویداد کیهانی که 13.8 میلیارد سال پیش رخ داده است، مطابقت دارد. برخی از این نمونهها عبارتند از (1) نقشههای تابش پس زمینهی تشعشعات کیهانی. (2) اندازه‌گیری‌های دمای کیهان در گذشته که باعث ایجاد آن شده است و از یک حالت تقریباً بی‌نهایت گرم و فشرده، به دمای پایینتر رسیده است. (3) مشاهدهی گسترش جداشدگی خوشههای کهکشانی و کهکشانها. (4) اندازه گیری میزان انبساط کیهان در طول تاریخ شروع هستی؛ (5) عدم وجود ستارههای کوتولهی سیاه؛ (6) فراوانی مقدار ایزوتوپهای رادیویی؛ (7) اندازه گیری مدت تابش ستارهها؛ (8) و نمودارهای میزان سرد شدن کوتولههای سفید. این نظریات فراتر از فضا-زمان ثابت میکنند که یک عامل سببی و فراتر از مکان و زمان، جهان را ایجاد کرده است. منابع: خالق و کیهان؛ موضوع روز.

اعتبار تصویر: ریچارد ویلر (زفیریس) Richard Wheeler (Zephyris)

منشأ حیات: دانشمندان خارج از موجودات زنده و بقایای حاصل از تجزیهی آنها، تابحال هیچگونه ترکیبی مانند ریبوز، آرژنین، لیزین یا تریپتوفان که مولکول‌های حیاتی برای ترکیب پروتئین‌ها، RNA و DNA هستند، چه در زمین و چه در سایر نقاط جهان پیدا نکردهاند. هیچ سناریوی طبیعی و قابل تصوری قادر به تولید مجموعه‌های بزرگ و پایداری از ریبوز هوموکایرال و آمینو اسیدهای هوموکایرال نیست، ترکیباتی که در حقیقت همهی موجودات طبیعیِ منشأ حیات به آن نیاز دارند، و این موضوع تأیید می‌کند که چرا هرگز چنین منابع طبیعی در کیهان یافت نشده است. بسیاری از مولکول‌های موجود در ساختار حیات، نمی‌توانند خارج از بدن موجودات زنده و یا بقایای ناشی از تجزیهی آنها بیش از چند روز، چند ساعت‌ یا حتی چند دقیقه‌ دوام بیاورند. فراوانی اورانیوم و توریم موجود در زمین اولیه (با استفاده از رادیومتری بقایای آنها)، به اندازهی کافی آبهای سطح زمین را به هیدروژن و اکسیژن تقسیم میکرد تا مسیرهای شیمیایی تشکیل منشأ طبیعی حیات را مسدود کند. فاصلهی زمانی اندازه گیری شده بین محیط کشنده و متخاصم زمین برای تشکیل حیات و فراوانی حیات کمتر از چند میلیون سال است. حتی با وجود امکانات آزمایشگاهی با فناوریهای پیشرفته، بیوشیمی‌دان‌ها هنوز نمی‌توانند RNA یا DNA را با همان قابلیت واقعی و اصلی خود بسازند. منابع: منشاء حیات (Origins of Life); ایجاد حیات در آزمایشگاه.

اعتبار تصویر: دومینیچینو (Domenichino) (1581–1641)

استثناگرایی انسانی: انبوهی از شواهد علمی نشان می‌دهند که انسان‌ها به تنهایی به‌عنوان موجوداتی متمایز از نئاندرتال‌ها، هومو ارکتوس و سایر گونه‌ها، دارای قابلیت تشخیص نمادها، زبان، هنر، موسیقی و تعاملهای معنوی و فلسفی هستند. انسانها به تنهایی نسبت به خدا، گناه، قضاوتهای اخلاقی و زندگی فراتر از مرگ آگاهی دارند. انسانها به تنهایی پیشرفتهای تکنولوژیکی بسیاری از جمله گسترش کشاورزی و تمدن انجام دادهاند. شواهد جدید نشان می‌دهد که حتی در طول دوره‌های بی‌ثباتی شدید محیطی، انسان‌ها قادر به نگهداری مزارع کوچک (با گونه‌های مختلف محصولات زراعی و دام) بوده و قادر به تولید آرد و لباس بودهاند. منبع: آدم چه کسی بود؟

اعتبار تصویر: NASA/JPL-Caltech

تنظیم دقیق: بیش از 100 ویژگی مختلف در جهان و قوانین فیزیک باید به طور دقیق تنظیم شوند تا حیات پیشرفته ممکن شود. باید بیش از 800 ویژگی مختلف در کهکشان و منظومهی سیاره‌ای ما باید به‌خوبی تنظیم شوند تا احتمال ایجاد حیات پیشرفته روی زمین وجود داشته باشد. مدارک تنظیم دقیق همواره به طور تصاعدی در حال افزایش هستند که به ما نشان دهند چه میکروبهایی برای بدن یک فرد مورد نیاز است، چه شرایطی برای رشد گیاهان و حیوانات لازم است، تا آنچه برای میلیاردها انسان مورد نیاز است است برای اینکه پیشنهاد خالق را برای رهایی از گناه و شر درک کند و به آن پاسخ دهد. شواهد تنظیم دقیق همواره به طور تصاعدی افزایش مییابند، زیرا دانشمندان به تدریج یافتههای بیشتری در مورد جهان، زمین و زندگی روی زمین میآموزند. منابع: سیارهی غیرممکن; خالق و کیهان.

اعتبار تصویر: عکسی که نویسنده از کتاب مقدس NIV گرفته است

پیدایش باب 1: پیدایش باب 1 آیه 2 چارچوب مشخصی را برای خلقت شش روزهی زمین روی سطح آبها و چهار شرط اولیه توصیف میکند: در ابتدا گستردگی تاریکی و آب روی سطح زمین، و عدم وجود حیات و شرایط نامناسب برای زندگی. روز اول، جو زمین نیمه روشن میشود (“خدا گفت روشنایی باشد”). در روز چهارم، جو زمین کاملا روشن میشود (“نورهایی به وسعت آسمان باشد”). کلمهی عبری روز، یا یوم، دارای چهار تعریف تحت اللفظی است که یکی از آنها به معنی یک دورهی زمانی طولانی و محدود است. به این معنی که روز هفتم با طلوع خورشید آغاز نمیشود و با غروب پایان نمییابد، به عبارت دیگر روزهای خلقت به معنای دوره‌های زمانی طولانی و متوالی هستند. بنابراین، پیدایش باب 1 به طور دقیق، اتفاقات و زمان و ترتیب وقایع آفرینش را پیش بینی کرده است. منبع: مسیر پیدایش (Navigating Genesis)

علاوه بر کتاب‌های منبع، دانشمندان موسسهی “دلایلی برای باور” (Reasons to Believe) یا RTB مقالات و تحلیلهای بسیاری در مورد این شواهد علمی پنجگانه برای خدا نوشته‌ شده که می‌توانید به صورت رایگان در سایت reason.org به آنها دسترسی داشته باشید. دانشمندان RTB همچنین در صفحات شخصی خود در فیس بوک و توییتر به سوالات مربوط به این موضوعات پاسخ میدهند.