آشنایی با اعضای گروه

Staff Scholars

فاضال رانا رئیس و مدیرعامل
هیو راس بنیانگذار و محقق ارشد