Default default post thumbnail

12 دلیل برای رستاخیز عیسی، قسمت 2

یک نظریهپرداز مسیحی به نام والتر مارتین می‌گفت مرگ و میر یک نفر یک واقعیت قطعی است، به این معنی که مرگ هر شخصی به زمان بستگی دارد، نه شرط و حدس و گمان. بنابراین، از آنجا که ما مخلوقات فانی و همیشه تحت تعقیب مرگ هستیم، اگر عیسی مسیح واقعاً از طریق رستاخیز خود بر مرگ پیروز شد، پس این مهم ترین خبری است که همه انسان ها باید بشنوند و عمیق در آن تامل کنند. اجتناب ناپذیر بودن مرگ باید مسیحیان را برانگیزد تا پیام رستاخیز را به جهانیان به اشتراک بگذارند.

در قسمت اول این مجموعه، من به طور خلاصه به دو مدرک برای رستاخیز عیسی پرداختم. در این مقاله من یک دلیل دیگر را در مجموعه 12 مدرکی خود برای این باور ارائه خواهم کرد که رستاخیز جسمی عیسی مسیح از میان مردگان در واقعیت اتفاق افتاده است.

3. بازه زمانی کوتاه بین رویدادهای واقعی و ادعای شاهدان عینی

شاهدان عینی از ماهیت واقعی رستاخیز عیسی از مردگان شهادت داده، و بلافاصله پس از وقوع این رویداد از آن حمایت کردند. پولس رسول هم ادعا کرد که مسیح رستاخیز را دیده است (اعمال باب 9 آیات 1-19؛ باب 22 آیات 6-16؛ باب 26 آیات 12-23) و دیگران نیز قبل از برخورد شخصی با او شاهد رستاخیز بودهاند (اول قرنتیان باب 15 آیه 3). پولس در نوشته‌های خود اظهار داشته که اولین روایتها از این اتفاق را از حواریونی دریافت کرده که حتی قبل از خودش نیز شاهد رستاخیز عیسی بودهاند.

در نامهی اول پولس به قرنتیان، او یک دستنوشتهی اعتقادی درباره رستاخیز بیان میدارد که مربوط به دورهی اولیه مسیحیت است.1 این عقیده حتی توسط دانشمندان منتقد رستاخیز نیز تایید شده (کسانی که به اتفاقات ماوراء طبیعی شک دارند) و اکثرا معتقدند که این واقعه بخش مهمی از مسیحیت است. (کتاب “اَعلام” که نشان دهندهی اولین پیامهای موعظه و آموزش در مسیحیت است). در این دستنوشتهی اعتقادی، پولس با ذکر نام دو نفر از حواریون نقل می‌کند که آنها هم مسیح رستاخیز را دیده‌اند. یکی از این دو حواری، پطرس (یکی از 12 شاگرد اصلی عیسی و سخنگوی مسیحیت بدوی) و دیگری یعقوب (برادر عیسی و همچنین یکی از رهبران اولیهی رسولان) بودند.

این دستنوشتهی اعتقادی بدین شرح است که پولس رسول آن را در اول قرنتیان نوشته است:

“زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقدّس در راه گناهان ما مرد، و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوّم از مردگان برخاست، و اینکه خود را بر کیفا[Peter] ظاهر کرد و سپس بر آن دوازده تن. پس از آن، یک بار بر بیش از پانصد تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده‌اند، هرچند برخی خفته‌اند. سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همۀ رسولان.”

اول قرنتیان باب 15 آیات 3 تا 7

این نامهی پولس مدارک چهارگانهای از اعتقاد بدوی مسیحی، در رابطه با مرگ و رستاخیز عیسی به ما نشان میدهد:

  1. مسیح درگذشت.
  2. او دفن شد.
  3. او برخاست.
  4. او ظاهر شد.

مشهود است که زمان نوشتن این نامه به رسولان دربارهی رستاخیز عیسی، بسیار نزدیک به زمان مرگ و رستاخیز عیسی است. این موضوع که در نوشتههای پولس بیان شده، حتی محققان منتقد عهد جدید را نسبت به این شهادت قابل اعتماد و مشهود شگفت زده کرده است. در واقع، یک محقق برجستهی عهد جدید به نام جیمز د.ج.دون (James D. G. Dunn) اظهار داشته: ” ما میتوانیم در مورد این واقعه [رستاخیز و ظهور عیسی] کاملاً مطمئن باشیم که به عنوان یک [of Jesus’s resurrection and appearances]سنّت تنها چند ماه پس از مرگ عیسی ثبت گردیده است.2

بنابراین، با توجه به فاصلهی زمانی کوتاه بین زمان وقوع این واقعه و شهادت‌ عینی شاهدان درباره رستاخیز عیسی (فقط چند ماه)، این روایتها باید از نظر تاریخی معتبر تلقی شوند. واضح است که زمان زیادی برای اسطورهسازی، افسانهسازی یا بزرگنمایی در رابطه با این واقعه وجود نداشته است.

Go to:

Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7

بازتاب شما

از آنجایی که مرگ یکی از سؤالات بزرگ زندگی است، آیا این موضوع پیام رستاخیز عیسی را به موضوعی مرتبط با همهی انسانها تبدیل نمیکند؟ آیا این یک روش اثباتی فلسفی برای نزدیک شدن به بشارت است؟ از بخش (Reflections) در وردپرس (WordPress) دیدن کنید و به این پرسش پاسخ دهید.

منابع

پانویس
  1. برای اطلاعات بیشتر در مورد این عقاید ابتدایی یهودی-مسیحی، رجوع کنید به رالف پی. مارتین (Ralph P. Martin) ، مبانی عهد جدید: راهنمای دانشجویان مسیحی، جلد. 2 (یوجین Eugene ، OR: Wipf & Stock، (1999، 268.
  2. جیمز دی.جی.دان (James D. G. Dunn) ، عیسی را به یاد آور: ساختار مسیحیت، جلد. 1 (Grand Rapids: Eerdmans، (2003، 855.