اکتشافات علمی و خدا : استثناگرایی انسانی، بخش چهارم

برخی از مردم فکر می کنند پیشرفت علم به تدریج هر گونه دلیلی را برای اعتقاد به خدا از بین می برد، اما در حقیقت اکتشافات علمی در قرن گذشته چشم اندازهایی از دانش را باز کرده اند که با جهان بینی خداباوری نسبت به طبیعت گرایی الحادی به بهترین وجه توضیح داده می شوند. در سه قسمت قبلی این مجموعه ( اینجا ، اینجا و اینجا ) توضیح داده ام که آنچه دانشمندان سکولار فکر میکردند در مورد کیهان، منظومه شمسی و زمین کشف خواهند کرد، با آنچه که در واقع کشف کردند بسایار متفاوت بوده است. آغاز خارق العاده جهان، تنظیم دقیق منظومه شمسی برای پیدایش حیات و متمایز بودن زمین به عنوان خانه ای مهمان نواز برای حیات هوشمند، همگی یافته های شگفت انگیزی برای دیدگاه سکولار بوده اند.

در این بخش پایانی میخواهم توضیح دهم که چگونه وجه تمایز انسانها، دانشمندانی که از جهان بینی کاملا طبیعت گرایانه استقبال میکنند را شگفت زده کرده است.

فرضیه استثناگرایی انسانی

اجماع جامعه علمی امروزی معتقد است که انسانهای مدرن به طور طبیعی از اجداد میمون گونه (معروف به تبار مشترک) تکامل یافته اند. اما به نظر میرسد که انسانهای مدرن دارای ویژگیها و مشخصاتی هستند که آنها را نه تنها از نظر درجه با ساایر نخستین ها (که به نظر میرسد همان چیزی است که تکامل پیشبینی میکند) بلکه از نظر گونه هم متفاوت است. این تفاوت ظاهری در گونه را می توان فرضیه استثناگرایی انسانی نامید.

فاضل رانا و هیو راس، دانشمندان RTB ،استثنایی بودن انسان را اینگونه خلاصه می کنند:

انبوهی از شواهد علمی نشان میدهند که انسانها به تنهایی به عنوان گونه ای متمایز از نئاندرتال ها، هومو ارکتوس و سایر گونه ها، دارای ظرفیت شناخت نمادین، زبان، هنر و موسیقی پیچیده، و تعامل معنوی و فلسفی هستند. انساانها به تنهایی نسبت به خدا، گناه، قضاوتهای اخلای و زندگی فراتر از مرگ آگاهی دارند. انساان ها به تنهایی پیشرفت های تکنولوژیکی از جمله توسعه کشاورزی و تمدن را ارائه می دهند. شواهد جدید نشان می دهند که حتی درطول دوره های بی ثباتی شدید محیطی، انسان ها قادر به نگهداری مزارع کوچک متنوع (با گونه های مختلف محصولات زراعی و دام) و تولید آرد و لباس بوده اند.1

Dei Imago( تصویر خدا)

از منظر فلسفی و الهیات مسیحی، این تفاوت ها انسانها را با داشتن شش ویژگی یا موهبتی که کتاب مقدس بر اساس آنها به شکل خدا ساخته شده است نشان میدهند (پیدایش 1 :26-27 .) حیوانات در برخی از این ویژگیها به میزان محدودی اشتراک دارند، اما انسان ها از نظر ماهَوی با حیوانات تفاوت های عمیقی دارند:2

  1. معنوی و دینی
  2. شخصی، خودآگاه و منطقی
  3. مشورتی و ارادی
  4. رابطه ای
  5. جاویدان
  6. قندرتمند (تسلط بر طبیعت).

به نظر می رسد که فرضیه استثناگرایی انسانی با دیدگاه خداباورانه و حتی کتاب مقدسی با تجسم تصویر خدایی مطابقت دارد، اما این فرضیه از دیدگاه الحادی و طبیعت گرایانه، غیرمنتظره و نابجا به نظر میرسد. بنابراین اگر خداباوری کتاب مقدس حقیقت داشته باشد، انسان ها چه شکلی خواهند بود؟ ظاهرا خیلی شبیه آنچه که در حال حاضر هستند.

بنابراین، من ادعا می کنم با توجه به این اکتشافات، برای افرادی که با تمسک به علم تلاش می کنند در جهت نفی یا تأیید ادعاهای جهان بینی شواهدی ارائه دهند ، حکم صادر شده است و بر خلاف اصرار بسیاری از آتئیست ها به نظر می رسد که اکتشافات علمی در قرن گذشته با خداباوری سازگار باشند.

بازتاب ها: نوبت شماست

به نظر شما کدام ویژگی انسان ها را از حیوانات متمایز می کند؟ از بازتاب ها در وردپرس دیدن کنید و پاسخ و نظرات خود را بنویسید.

منابع

پینوشت
  1. Hugh Ross, “Five Best Scientific Evidences for the God of the Bible,” Today’s New Reason to Believe (blog), Reasons to Believe, June 4, 2018, http://www.reasons.org/todays-new-reason-to-believe/read/todays-new-reason-to-believe/2018/06/04/five-best-scientific-evidences-for-the-god-of-the-bible.
  2. Kenneth Richard Samples, 7 Truths That Changed the World: Discovering Christianity’s Most Dangerous Ideas (Grand Rapids, MI: Baker, 2012), 168–69.